Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 11.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-12563/2018 od 25. decembra 2018. godine, 51 Broj: 112-6433/2019 od 26. juna 2019. godine, 51 Broj: 112-6434/2019 od 26. juna 2019. godine i 51 Broj: 112-7566/2019 od 26. jula 2019. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radna mesta koje se popunjavaju:
1. Radno mesto rukovodioca Grupe za kontrolu i nadzor Užice, zvanje samostalni savetnik u Grupi za kontrolu i nadzor Užice, Sektor za kontrolu i nadzor,  1izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen ispit za inspektora; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto inspektora za metrološki nadzor, zvanje savetnik u Grupi za kontrolu i nadzor Užice, Sektor za kontrolu i nadzor, 1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja nadzor nad tržištem i metrološki nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica i nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila i sprovodi metode i postupke za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; priprema planove metrološkog nadzora; sarađuje sa inspekcijskim organima i drugim licima radi pružanja pomoći u obavljanju poslova nadzora nad tržištem i metrološkog nadzora; prati pravilnost i ažurnost rada u primeni propisa i postupaka prilikom vršenja nadzora nad tržištem i metrološkog nadzora; obavlja ispitivanja i kontrolisanja u vezi sa vršenjem metrološkog nadzora; pokreće izmene i donošenje propisa iz oblasti vršenja metrološkog nadzora i učestvuje u njihovoj pripremi; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, mašinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematičke nauke ili fizičke nauke ili naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen ispit za inspektora; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Radno mesto za poslove javnih nabavki, zvanje savetnik u Grupi za stručno – operativne poslove, Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove, 1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje postupaka javnih nabavki dobara, usluga i radova za potrebe Direkcije; sarađuje sa Upravom za javne nabavke naročito u pogledu pripreme konkursne dokumentacije; prati realizaciju plana javnih nabavki, priprema periodične izveštaje o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; stara se o pribavljanju potrebnih dozvola i saglasnosti nadležnih organa u postupcima javnih nabavki; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno obrazovanje iz naučne oblasti mašinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva i matematičke, fizičko-hemijske ili fizičke nauke, pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Radno mesto šefa Odseka za overavanje merila, zvanje viši savetnik u Odseku za overavanje merila, Sektor za kontrolu i nadzor, 1izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava oblasti zakonske metrologije u svetu radi njenog unapređenja u Republici Srbiji i učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za zakonsku metrologiju; organizuje i obavlja poslove prve verifikacije u postupku ocenjivanja usaglašenosti za merila iz harmonizovane oblasti; ostvaruje saradnju sa rukovodiocima unutrašnjih jedinica koje obavljaju poslove metrološkog nadzora u cilju povećanja broja overenih merila u Republici Srbiji; organizuje poslove overavanja merila, priprema planove overavanja merila i vanrednog pregleda merila u upotrebi, koordinira i prati njihovo sprovođenje, stara se o razvijanju, uspostavljanju, primeni i unapređenju metoda overavanja merila i stara se o vođenju evidenciju i registar overenih merila i priprema metrološke informacije iz delokruga rada Odseka koje su od javnog interesa; analizira izveštaje o sprovođenju poslova overavanja merila i prve verifikacije i izrađuje predloge za unapređenje u oblasti overavanja merila i pokreće izmene i  učestvuje u pripremi metroloških propisa i postupaka za overavanje merila; organizuje obavljanje poslova metrološke ekspertize i kontroliše izveštaje o pregledu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva,  mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva, fizičke nauke, fizikohemijske nauke ili matematičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Vrsta radnog odnosa:
Radna mesta se popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada:

Za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2. mesto rada je Užice, Dimitrija Tucovića 52.
Za radna mesta pod rednim brojem 3. i 4. mesto rada je Beograd, Mike Alasa 14.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima se u izbornom postupku za sva izršilačka radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RSˮ – proveravaće se putem testa (pismeno)
•    „Digitalna pismenostˮ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacijaˮ – proveravaće se putem simulacije (pismeno)

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

2 – Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima), proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (metodologija za pripremu konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki), proveravaće se putem eseja (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičnog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment), proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje  i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i spospobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

3 – Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII  Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:

Vanja Radojević Milošević, tel: 011/202-4432 i Sonja Milojković, tel: 011/202-4442, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija  diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2.).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1.  marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd,.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 23. septembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni  na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi samo za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2.).
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene. 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
 

 

pretraga
kalendar