Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 11.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-719/2019 od 25. januara 2019. godine, 51 broj: 112-1934/2019 od 26. februara 2019. godine i 51 broj: 112-2995/2019 od 26. marta 2019. godine, Ministarstvo finansija oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 


Ministarstvo finansija, Beograd, Kneza Miloša broj 20.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za upravne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti imovinskog prava u zvanju samostalni savetnik u Odeljenju za upravne poslove – Sektor za imovinsko-pravne poslove –1izvršilac.   

Opis poslova: Rešava predmete po žalbama na rešenja prvostepenih organa u skladu sa ovlašćenjima iz posebnih zakona; rešava predmete u prvom stepenu po vanrednim pravnim sredstvima propisanim zakonom kojim se reguliše opšti upravni postupak; odlučuje u postupcima ukidanja rešenja po osnovu službenog nadzora; vrši poslove na utvrđivanju stavova neophodnih za primenu propisa koji regulišu korišćenje i uređivanje zemljišta, naročito zemljišta u državnoj svojini; ostvaruje saradnju sa organima državne uprave; prati utvrđene stavove drugih organa, sudova, iz delokruga Sektora koji se odnosi na oblast uređivanja imovinsko-pravnih poslova radi postizanja ujednačenosti u radu na prostoru cele Republike Srbije preko prvostepenih organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za upravne poslove u postupku restitucije u zvanju savetnik u Odseku za restituciju – Sektoru za imovinsko-pravne poslove –1izvršilac.

Opis poslova: Priprema i rešava predmete po žalbama na prvostepena rešenja Agencije za restituciju koja se odnose na vraćanje imovine oduzete posle Drugog svetskog rata po svim osnovama; učestvuje u pripremi rešenja za poništavanje i ukidanje rešenja  po osnovu službenog nadzora i odgovore po tužbi u upravnom sporu protiv rešenja Ministarstva; priprema odgovore po tužbi u upravnom sporu protiv rešenja Ministarstva; priprema i učestvuje u izradi izveštaja, informacija i analiza o rešavanja imovinsko-pravnih odnosa u postupku restitucije; sarađuje sa jedinicama lokalnih samouprava i opštinskim organima, drugim organima i Upravnim sudom Republike Srbije, kao sudom posebne nadležnosti u cilju pravilnog rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na vraćanju oduzete imovine; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto – viši budžetski inspektor u zvanju viši savetnik u Odeljenju budžetske inspekcije – Sektor za budžetsku inspekciju –3izvršioca.

Opis poslova: Samostalno vrši inspekcijsku kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava kod velikih i specifičnih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i ostalih korisnika javnih sredstava uključujući pripremne radnje za sprovođenje iste; predvodi inspekcijsku kontrolu kada okolnosti zahtevaju da više inspektora istovremeno vrše kontrolu kod jednog subjekta; izrađuje zapisnike o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, uručuje zapisnike kontrolisanom subjektu i izrađuje izveštaje o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, razmatra primedbe na zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, sačinjava i dostavlja odgovor na zapisnik kontrolisanom subjektu, izrađuje i podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima, izrađuje i donosi rešenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i prati izvršenje mera predloženih u zapisnicima o izvršenoj inspekcijskoj kontroli; sarađuje sa rukovodiocima i državnim službenicima kontrolisanog subjekta i sa drugim organima po predmetu neposredne inspekcijske kontrole; inicira pojedine izmene i dopune propisa kojima je uređena oblast budžetske inspekcijske kontrole na osnovu uočenih problema u njihovoj primeni, učestvuje u izradi uputstava i drugih publikacija u kojima se obrađuju pitanja metoda rada budžetske inspekcijske kontrole i u izradi programa i instrukcija u cilju realizacije funkcije budžetske inspekcijske kontrole; priprema i izrađuje analize, izveštaje i informacije o rezultatima inspekcijske kontrole sa nalazima i merama i  predlaže načelniku Odeljenja i višem inspektoru-koordinatoru promene u načinu rada u cilju efikasnijeg obavljanja poslova budžetske inspekcije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblati ekonomske i pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

4. Radno mesto – samostalni budžetski inspektor u zvanju samostalni savetnik u Odeljenju budžetske inspekcije – Sektor za budžetsku inspekciju –3izvršioca.

Opis poslova: Vrši inspekcijsku kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja javnih sredstava kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i ostalih korisnika javnih sredstava uključujući pripremne radnje za sprovođenje inspekcijske kontrole; izrađuje zapisnike o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, dostavlja zapisnik kontrolisanom subjektu i izrađuje izveštaj o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, razmatra primedbe na zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, sačinjava i dostavlja odgovor na zapisnik kontrolisanom subjektu, izrađuje i podnosi odgovarajuće prijave nadležnim organima, izrađuje i donosi rešenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i prati izvršenje mera predloženih u zapisnicima o izvršenoj inspekcijskoj kontroli; sarađuje sa rukovodiocima i državnim službenicima kontrolisanog subjekta i sa drugim organima po predmetu neposredne inspekcijske kontrole; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblati ekonomske i pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

5. Radno mesto – budžetski inspektor u zvanju savetnik u Odeljenju budžetske inspekcije – Sektor za budžetsku inspekciju –2izvršioca.

Opis poslova: Vrši inspekcijsku kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja javnih sredstava kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i ostalih korisnika javnih sredstava koje su manje složenosti i obima; priprema i učestvuje u izradi zapisnika o izvršenoj inspekcijskoj kontroli; dostavlja zapisnik kontrolisanom subjektu i izrađuje izveštaj o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, razmatra primedbe na zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, učestvuje u sačinjavanju i dostavljanju odgovora na zapisnik kontrolisanom subjektu, izradi i podnošenju odgovarajućih prijava nadležnim organima, izradi i donošenju rešenja za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i prati izvršenje mera predloženih u zapisnicima o izvršenoj inspekcijskoj kontroli; sarađuje sa rukovodiocima i državnim službenicima kontrolisanog subjekta i sa drugim organima po predmetu neposredne inspekcijske kontrole; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblati ekonomske i pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

6. Radno mesto za normativne i druge pravne poslove u zvanju samostalni savetnik u Grupi za normativne i studijsko-analitičke poslove – Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke poslove, procenu i upravljanje rizicima – Sektor za budžetsku inspekciju –1izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi i izradi predloga nacrta zakona i podzakonskih  propisa iz oblasti inspekcijskog nadzora; vrši nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata u cilju njihove jedinstvene primene od strane inspektora u postupku vršenja inspekcijske kontrole; daje uputstva inspektorima u vezi primene zakona i podzakonskih akata; prati i analizira stanje u oblasti inspekcijskog nadzora koji se zasniva na proceni rizika; učestvuje u izradi Godišnjeg izveštaja o radu; priprema i izrađuje akta u cilju predlaganja prioriteta vršenja inspekcijske kontrole na osnovu procene rizika; stara se o zakonitosti i pravilnosti u postupku donošenja upravnih i drugih akata prilikom postupanja u upravnim stvarima; priprema i učestvuje u izradi analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe, odnosno načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

U izbornom postupku proveravaju se:

1.Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno) 
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•   „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o eksproprijaciji) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – inspekcijski poslovi (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (usmeno)
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetskom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – inspekcijski poslovi (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetskom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama) - proveravaće se putem simulacije (usmeno)

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – inspekcijski poslovi (osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetskom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – normativni poslovi (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o budžetskom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o inspekcijskom nadzoru) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

3. Ponašajne kompetencije:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva finansija ili u štampanoj verziji u pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva finansija, Beograd, Kneza Miloša br. 20.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 2. oktobra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20 u Beogradu. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Trajanje radnog odnosa:  Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Zora Amanović i Desa Nedović, tel: 011/3642-665.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

NAPOMENE

Članom 9. Zakona o državnim službenicima propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar finansija.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva finansija, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar