Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 11.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo kulture i informisanja, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Ministarstvo kulture i informisanja, Beograd, Vlajkovićeva 3.
 
II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto za kancelarijske i evidencione poslove, zvanje  referent, Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, 1izvršilac.

Opis posla:
- vrši prijem, razvrstavanje i evidenciju o kretanjima predmeta iz delokruga Sektora;
- vrši administrativnu obradu podataka;
-vodi internu knjigu;
- prikuplja podatke za izradu izveštaja i unosi relevantne podatke u internu bazu podataka Sektora;
- obavlja administrativne poslove koji se odnose na pisanu i usmenu korespondenciju Sektora sa drugim državnim organima, pravnim i fizičkim licima;
- vrši poslove u vezi sa raspodelom materijala;
- evidentira i prenosi pozive i vodi evidenciju o sastancima za potrebe Sektora i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili prirodnog smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

2. Radno mesto za praćenje međunarodnih propisa i usklađivanje nacionalnih propisa sa pravom Evropske unije, zvanje  savetnik, Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture , 1izvršilac.

Opis posla:
-priprema delove radne verzije zakona, nacrta, odnosno predloga zakona i predloga drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture i učestvuje na javnim raspravama;
- prati i utvrđuje činjenično stanje u oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija, izrađuje analize, izveštaje, informacije i učestvuje u planiranju i predlaganju odgovarajućih mera za unapređenje međunarodne saradnje i saradnje sa Evropskom unijom u oblasti kulture;
-prati propise u vezi sa međunarodnom saradnjom i procesima evropskih integracija u oblasti kulture;
- priprema mišljenja i nacrte i izrađuje osnove u vezi sa zaključivanjem i potvrđivanjem međunarodnih dokumenata;
- prati propise Evropske unije  i druga međunarodna dokumenta u okviru delokruga rada Sektora;
- priprema uporedno-pravne analize, mišljenja, informacije, izveštaje i druga akta u svrhu usklađivanja propisa iz kulture, sa evropskim zakonodavstvom;
- odgovara na upitnike i druga akta Evropske unije u procesu pridruživanja;
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija za  sva izvršilačka radna mesta:
1.  „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno).
2.   „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radno mesto pod rednim brojem 1:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi
 ( kancelarijsko poslovanje, priprema materijala i vođenje zapisnika na sastancima i
metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka)  - proveravaće se usmeno putem simulacije.

- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o kulturi) - proveravaće se usmeno putem simulacije.

-Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (engleski jezik, nivo B1) – proveravaće se usmeno putem razgovora sa kandidatom  i pismeno putem testa.

Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen konkursom, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije- strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac ( uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
- Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (primena nomotehničkih i pravno – tehničkih pravila za izradu pravnih akata i metodologiju praćenja primene i efekata donetih propisa i izveštavanje relevantnim telima i organima) proveravaće se usmeno putem simulacije.
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Zakon o kulturi) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o spoljnim poslovima) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

-Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (engleski jezik, nivo B2) – proveravaće se usmeno putem razgovora sa kandidatom  i pismeno putem testa.

Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen konkursom, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije- strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac ( uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3,  Beograd sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Jelena Jovanović, tel: 011/3345-694 i Nataša Kapović, tel: 011/3345-557 od 9,00 do 13,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva kulture i informisanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta  2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

XI Vrsta radnog odnosa:  Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od    30. septembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja, Beograd,  Vlajkovićeva 3. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar kulture i informisanja.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.kultura.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva kulture i informisanja, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


 

pretraga
kalendar