Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.10.2015 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.10.2015


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14) i člana 13. stav 1, a u vezi sa članom 14. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst, 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra – načelnik Sektora za materijalno - finansijske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Opis poslova: Organizuje i odgovoran je za rad organizacionih jedinica Sektora. Priprema i predlaže planove i programe rada Sektora i preduzima potrebne mere radi izvršenja istih. Primenjuje ovlašćenja u vezi sa upotrebom sredstava izdvojenih budžetom i sopstvenih prihoda utvrđenih zakonom kojim se određuje godišnji budžet namenjen za rad Ministarstva u skladu sa godišnjim planom izvršenja budžeta. Koordinira rad, unutrašnju organizaciju i saradnju organizacionih jedinica Sektora. Ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim celinama Ministarstva i drugim državnim organima i organizacijama i međunarodnim organizacijama u cilju blagovremenog i sveobuhvatnog izvršenja poslova iz nadležnosti. Predstavlja Sektor, promoviše uspeh i razvija njegov ugled i identitet. Prati propise. Odgovoran je za kvalitet rada, zakonito i blagovremeno postupanje po poslovima iz nadležnosti Sektora.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu 300 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje devet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Neophodno je da kandidat za prijem u radni odnos, od 300 ESPB ima najmanje 240 ESPB iz naučne oblasti koja je propisana kao uslov za rad na radnom mestu.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za materijalno - finansijske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 104.

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs: Rok za podnošenje prijave na interni konkurs za popunjavanje položaja je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen.

Rok počinje da teče od 8. oktobra 2015. godine i ističe 15. oktobra 2015. godine.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Pravo učešća na internom konkursu: pravo da učestvuju na internom konkursu imaju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade koji su u prethodne dve godine ocenjeni ocenom „naročito se ističe“, koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); isprave kojima se dokazuje pravo učešća na internom konkursu (rešenja o ocenjivanju državnog službenika ocenom ,,naročito se ističe” u prethodne dve godine, ili rešenje o postavljenju na položaj, ili rešenje o prestanku rada na položaju); radna knjižica.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji u opštini, sudu ili od javnog beležnika.

Adresa na koju se podnose prijave za interni konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, sa naznakom „Za interni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ivana Đurović, tel. 011/313-09-01, Služba za upravljanje kadrovima.

Datum oglašavanja: 7. oktobar 2015. godine.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili od javnog beležnika biće odbačene.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici: www.suk.gov.rs, oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na oglasnoj tabli Ministarstva unutrašnjih poslova.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


V.D. DIREKTORA

Milovan Ivanović

 

pretraga
kalendar