Конкурс

Датум објаве: 08.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 16.03.2023.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 147/2022), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10989/2022 од 27. децембра 2022. године, Стручна служба Зајечарског управног округа оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, 19000 ЗАЈЕЧАР, Улица Генерала Гамбете 44

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за канцеларијске послове, звање Референт Одсек за опште послове

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Врши пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје два управна округа или више њих; формира и заводи предмете, доставља их у рад, разводи предмете кроз доставну књигу и архивира их; даје обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о  поштанским трошковима; врши пријем, ускладиштење и издавање потрошног и канцеларијског материјала; обавља послове умножавања материјала; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,  као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Зајечар