Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Служби за управљање кадровима, њеној организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима.

 

Информатор о раду Службе за управљање кадровима сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

 

Информатор се израђује у електронском и машински читљивом облику, а објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

Јединстевном информационом систему информатора о раду Службе за управљање кадровима можете приступити путем следећег линка: https://informator.poverenik.rs/informator?org=UnKZhLbzOihtl1IwQ

 

Претходни информатори о раду Службе за управљање кадровима: