360 степени фидбек

360° фидбек процена

360° фидбек процена је платформа која појединцу омогућава добијање повратне информације од свих са којима ради – надређених, подређених, колега и странака. Кроз поређење самопроцене и оцене других о демонстрираним понашањима која су везана за посао, долази се до брзе идентификације властитих снага и поља могућег развоја понашајних компетенција.

360° процена не представља процену учинка и резултата рада у традиционалном смислу. Ипак, уз коришћење 360° извештаја као смерница за континуирани развој и напредовање запослених, свакако се очекује и посредно унапређење учинка и успеха кандидата у конкретној организацији.  Применом ове савремене технике, значајно се унапређује поступак планирања и реализовања професионалног и личног развоја свих запослених, а посебно средњег и високог руководства.

360° фидбек процена у систему државне управе Републике Србије користи се искључиво у сврху развоја запослених.

 

Које су предности 360° фидбек процене?

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ

ЗА ПОЈЕДИНЦА

 

Подржава настанак жељене промене у радном понашању запослених.

 

Помаже да се промовишу или оснаже организационе вредности, односно, омогућава да се у први план истакну и нагласе кључне компетенције које су пожељне у датом државном органу.

 

Већа мотивисаност запослених, мањи апсентизам и флуктуација кључних људи, доживљај да организација улаже у њих и подржава њихов каријерни развој.

 

 

Запослени стиче увид у то како га процењивачи, односно други запослени виде и како процењују његове понашајне компетенције.

 

 

Могућност поређења своје самопроцене са проценом колега, надређених, подређених, странака.

 

 

Идентификовање и усмеравање кључних области за развој.