Архива ВСС

Високи службенички савет основан је Законом о државним службеницима ("Службени Гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009). Први сазив Високог службеничког савета у свом мандату одржао је 57 седницa на којима су разматрана питања од значаја за службенички систем.

***

Конститутивна седница првог сазива Високог службеничког савета у саставу: проф. др Ранко Кеча, проф. др Бранко Лубарда, проф. др Небојша Јанићијевић, проф. др Горан Петковић, Јасмина Дамјановић, Гордана Станић, Љиљана Милутиновић, Лидија Смиљанић и Нада Миљуш, одржана је дана 22. маја 2006. године и тада је за Председника изабран проф. др Ранко Кеча.
Друга седница је одржана 9. јуна 2006. године и тада је усвојен Пословник о раду Високог службеничког савета, и донете су одлуке о изради печата. Дана 13. јула 2006. године одржана је седница на којој је усвојена информација о предложеним институцијама за листу кандидидата из реда стручњака за поједине области од стране органа државне управе.
На седници одржаној 19. јула 2006. године усвојен је Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места.
На седници одржаној 13.09.2006. године донета је Одлука о повезаним лицима с чланом конкурсне комисије именованим за спровођење интерног или јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места и положаја у органима државне управе и службама Владе, усвојена је Батерија психолошких мерних инструмената која би се користила у селекцији лица на положајима.
На седници одржаној 25.09.2006. године усвојен је Правилник о измени и допуни Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места.
На седници одржаној 28.02.2008. године усвојен је предлог Кодекса понашања државних службеника.

***

Решењем Владе од 10. маја 2007. године члану Савета Лидији Смиљанић престала је дужност члана Високог службеничког савета, а на седници Владе одржаној 24. маја 2007. године донето је решење о престанку дужности члана Високог службеничког савета, проф. др Горана Петковића.
Решењем Владе 24 број: 119-4179/2007 од 12. јула 2007. године за члана Високог службеничког савета из реда постављених лица у органима државне управе и Службама Владе именован је Драган Радуловић, секретар Министарства одбране.
Решењем Владе 24 број: 119-3688/2007 од 28. јуна 2007. године Љиљана Милутиновић разрешена је дужности члана Високог службеничког савета;
Др Славиша Орловић, доцент на Факултету политичких наука у Београду, именован је за члана Високог службеничког савета из реда стручњака из области значајних за рад државне управе, решењем Владе 24 број: 119-9064/2007 од 27. децембра 2007. године;
Мирјана Тадић, помоћник министра правде, именована је за члана Високог службеничког савета из реда постављених лица у органима државне управе и службама Владе, решењем Владе 24 број: 119-8791/2007 од 27. децембра 2007. године.
Након разрешења Гордане Станић дужности члана Високог слжбеничког савета решењем Владе 24 број 119-4893/2008 од 14.11.2008. године, због престанка рада на положају, именована је Решењем Владе 24 број 119-309/2009 од 22.01.2008. године за члана Високог службеничког савета Милица Дражић, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу.

***

Чланови Високог службеничког савета именовани су Решењем Владе 24 број: 119-2385/2010 од 8. априла 2010. године у саставу:

1) из реда стручњака из области значајних за рад државне управе:

(1) др Ранко Кеча, редовни професор и декан Правног факултета у Новом Саду;
(2) др Небојша Јанићијевић, редовни професор Економског факултета у Београду;
(3) др Славиша Орловић, доцент Факултета политичких наука у Београду;
(4) др Горан Обрадовић, доцент Правног факултета у Нишу;
(5) др Богољуб Милосављевић, редовни професор Правног факултета Универзитета Унион;

2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:

(1) Јасмина Дамјановић, директор Службе за управљање кадровима;
(2) Милица Дражић, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу;
(3) Владана Јовић, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу;
(4) Драган Радуловић, секретар Министарства одбране;
(5) Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе;
(6) Мирјана Тадић, помоћник директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.


Конститутивна седница Високог службеничког савета у горе наведеном саставу одржана је дана 19. априла 2010. године и тада је за Председника Савета изабран проф. др Ранко Кеча.
На 3. седници Савета одржаној 30. априла 2010. године донет је Пословник Високог службеничког савета.
На 4. седници Високог службеничког савета 12. маја 2010. године усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места.

* * *

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-9199/2016 од 29.09.2016. године, престала је дужност члановима Високог службеничког савета: Ђорђу Цветинчанину, Нади Миљуш, Ранки Вујовић, Славици Јелача, проф. др Славиши Орловићу, роф. др Богољубу Милосављевићу, проф. др Горану Обрадовићу, др Небојши Јанићијевићу.

* * *

Решењем Владе Републике Србије 24 Broj: 119-9200/2016 од 29.09.2016. године, именовани су чланови Високог службеничког савета :

1) из реда стручњака значајних за рад државне управе:

  • проф. др Небојша Шаркић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду,
  • проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
  • проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
  • проф. др Бојан Димитријевић, Београдска пословна школа - висока школа струковних студија;

2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:

  • Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство,
  • Ђорђе Цветинчанин, секретар Министарства правде,
  • Славица Јелача, помоћник министра правде,
  • Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
  • Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе.

Конститутивна седница Високог службеничког савета у горе наведеном саставу одржана је дана 10.10.2016. године и тада је за Председника Савета изабрана Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство.

* * *

- Решењем Владе Републике Србије 24 Broj: 119-832/2017 од 03.02.2017. године, именована је Катарина Томашевић, помоћник министра унутрашњих послова, за члана Високог службеничког савета, из реда државних службеника које на положај поставља Влада.

- Решењем Владе Републике Србије 24 Broj: 119-995/2017 од 03.02.2017. године, именован је проф. др Миладин Костић, ректор Државног универзитета у Новом Пазару, за члана Високог службеничког савета, из реда стручњака значајних за рад државне управе.

- Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-6741/2018 од 13.07.2018. године, проф. др Бојану Димитријевићу, престала је дужност члана Високог службеничког савета, из реда стручњака значајних за рад државне управе.

- Решењем Владе Републике Србије 24 Broj: 119-10561/2018 од 02.11.2018. године, именован је др Данило Рончевић, за члана Високог службеничког савета, из реда стручњака значајних за рад државне управе.

- Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-10349/2020 од 17.12.2020. године, Ђорђу Цветинчанину престала је дужност члана Високог службеничког савета, из реда државних службеника које на положај поставља Влада.

- Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-10351/2020 од 17.12.2020. године, именована је Марина Дражић за члана Високог службеничког савета, из реда државних службеника које на положај поставља Влада.

- Проф. др Миладину Костићу, ректору Државног универзитета у Новом Пазару, члану Високог службеничког савета, из реда стручњака значајних за рад државне управе, престала је дужност члана Високог службеничког савета дана 29.12.2021. године, услед смрти.

* * *

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-7665/2022 од 30.09.2022. године, престала је дужност члановима Високог службеничког савета: Ранки Вујовић, Нади Миљуш, Катарини Томашевић, Славици Јелача, Жељки Кнежевић, Марини Дражић, проф. др Славиши Орловићу, проф. др Драгану Симеуновићу, проф. др Небојши Шаркићу, проф. др Данилу Рончевићу.

* * *

Решењем Владе Републике Србије 24 Broj: 119-7666/2022 од 30.09.2022. године, именовани су вршиоци дужности чланова Високог службеничког савета:

1) из реда стручњака значајних за рад државне управе:

- проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,

- проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,

- проф. др Небојша Шаркић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду,

- проф. др Дејан Ђурђевић, Правни факултет Универзитета у Београду,

- проф. др Данило Рончевић, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци;

2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:

- доц. др Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство,

- Катарина Томашевић, помоћник министра одбране,

- Славица Јелача, генерални секретар Министарства спољних послова,

- Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

- Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе,

- Марина Дражић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе.

Конститутивна седница Високог службеничког савета у горе наведеном саставу одржана је дана 10.10.2022. године и тада је за вршиоца дужности Председника Савета изабрана доц. др Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство.

* * *

Став Савета (седница Високог службеничког савета од 25.08.2006. године)

1. Савет је заузео став да на Листи кандидата за чланове конкурсних комисија из реда стручњака за поједине области и Листи кандидата за чланове конкурсних комисија из реда државних службеника из органа државне управе и службе Владе не могу бити председник и чланови Високог службеничког савета.