Конкурс

Датум објаве: 08.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 16.03.2023.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19, 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1699/2023 од 28. фебруара 2023. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

Јавни конкурс за попуњавање 78 радних места,

Опис посла:

Јавни конкурс за попуњавање 78 радних места.

Услови:

Дана 08.03.2023. Министарство финансија - Пореска управа објављује конкурс за попуњавање 78 извршилачких радних места. Цео текст јавног конкурса и обрсце пријава можете преузети на линковима испод.