Конкурс

Датум објаве: 08.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 16.03.2023.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20 и 144/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-776/2023 од 30. јануара 2023. године, Министарство финансија оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за координацију буџетских инспектора, звање Виши саветник Сектор за буџетску инспекцију

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Координира рад буџетских инспектора у циљу благовременог извршавања поверених послова, врши надзор над радом буџетских инспектора, учествује у обављању најсложенијих послова из делокруга Одсека, даје смернице буџетским инспекторима у вези примене прописа из области инспекцијског надзора; прати и анализира стање у области инспекцијског надзора и учествује у припреми израде законских и подзаконских аката из делокруга рада буџетске инспекције; координира израду методолошких упутстава; координира активности које се односе на анализу и процену ризика у вези са представкама, пријавама и захтевима примљеним од органа; учествује у припремама предлога годишњег плана надзора буџетске инспекције; учествује у припреми годишњи извештаја о раду буџетске инспекције;  предлаже промене у методу и начину рада буџетске инспекције у циљу њеног ефикаснијег функционисања; прикупља и ажурира релевантне податаке и документа у апликативном софтверу Е-инспектору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд