Конкурс

Датум објаве: 08.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 16.03.2023.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20 и 144/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-776/2023 од 30. јануара 2023. године, Министарство финансија оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају:

Радно место - самостални буџетски инспектор, звање Самостални саветник Сектор за буџетску инспекцију

Број извршилаца: 2

Опис посла:

Спроводи инспекцијски надзор материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код надзираних субјеката укључујући припремне радње за спровођење исте; припрема и учествује у изради записника о извршеном инспекцијском надзору, уручује записнике надзираном субјекту и припрема извештаје о извршеном инспекцијском надзору; разматра примедбе на записник о извршеном инспекцијском надзору, припрема и доставља одговор на записник надзираном субјекту; припрема и подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, припрема решења за отклањање утврђених незаконитости и неправилности; прати извршење мера предложених у записницима о извршеном инспекцијском надзору; води евиденцију о извршеним надзорима; сарађује са руководиоцима и државним службеницима надзираног субјекта и са другим органима по предмету непосредног инспекцијског надзора; припрема акте из области рада буџетске инспекције; прикупља и ажурира релевантне податаке и документа у апликативном софтверу Е-инспектору;  обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора;  најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад