Конкурс

Датум објаве: 29.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 06.04.2023.

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Министарство туризма и омладине оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за припрему и праћење пројеката и сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе, звање Саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Пружа стручну подршку канцеларијама за младе и удружењима у спровођењу омладинске политике и извештава о спровођењу локалних акционих планова за младе; учествује у припреми конкурсне документације за програме и пројекте из области омладине и пружа стручну помоћ у припремању и реализацији програма удружења и канцеларија за младе из области омладинског сектора; прати реализацију програма и пројеката и израђује извештаје о томе; анализира документацију коју достављају удружења из области омладинског сектора и канцеларије за младе ради вођења евиденције релевантних података који се тичу политике за младе и израђује извештаје о томе; прикупља и континуирано извештава о ефектима програма и пројеката које спроводе удружења и канцеларије за младе; учествује у припреми анализа и извештаја који служе као стручна основа с циљем спровођења програма у области политике за младе на националном и локалном нивоу; води послове у вези са Јединственом евиденцијом удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и евиденцију канцеларија за младе; помаже умрежавање канцеларија за младе и рад удружења које окупља канцеларије за младе; обавља и друге послове које одреди шеф Одсека

Услови:

стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука или друштвено – хуманистичких наука или техничко – технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд