Конкурс

Датум објаве: 29.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 06.04.2023.

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Министарство туризма и омладине оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место Руководилац Групе, звање Самостални саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групе); организује и прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; контролише законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава буџетских апропријација Министарства у складу са усвојеним финансијским и планом јавних набавки Министарства; организује и контролише обрачун плата и других накнада запослених; пружа стручну подршку у припреми нацрта плана јавних набавки Министарства у складу са Планом извршења буџета Министарства; организује, консолидује и подноси законом прописане финансијске извештаје министарству надлежном за послове финансија, Управи за трезор и другим органима; учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења

Услови:

Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од  најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд