Конкурс

Датум објаве: 29.03.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 06.04.2023.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20 и 144/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1699/2023 од 28. фебруара 2023. године, Министарство финансија оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају:

Радно место - виши буџетски инспектор, звање Виши саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Врши инспекцијски надзор материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава код надзираних субјеката укључујући припремне радње за спровођење исте; предводи инспекцијски надзор када околности захтевају да више инспектора истовремено врши надзор код једног субјекта; израђује записнике о извршеном инспекцијском надзору; уручује записнике надзираном субјекту и израђује извештаје о извршеном инспекцијском надзору, разматра примедбе на записник о извршеном инспекцијском надзору, израђује и доставља одговор на записник надзираном субјекту; израђује и подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, израђује решења за отклањање утврђених незаконитости и неправилности; прати извршење мера предложених у записницима о извршеном инспекцијском надзору и води евиденције о извршеним надзорима; прикупља и ажурира релевантне податаке и документа у апликативном софтверу Е-инспектору и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови:

Стечено високо образовање из научне облати економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора;  најмање 7 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места

Место рада: Београд